logo

13 listopada 2015

Nowy Regulamin Wynagradzania

W dniu 4 listopada 2015r. Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. przyjął jednolity tekst Regulaminu Wynagradzania w Spółce.
Tym samym zakończono proces uzgodnień ze stroną społeczną w zakresie wprowadzenia nowoczesnego systemu premiowania, wdrożenia programu szkoleń z uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz optymalizacji struktury zatrudnienia. Wypracowany model łączenia kompetencji skutkuje rozszerzeniem kompetencji pracowników i uelastycznieniem zarządzania zmianami.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji ze stroną społeczną, Spółka z dniem 1.01.2016 r. zakończy stosowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na rzecz nowo wprowadzonego Regulaminu Wynagradzania. Istotnym elementem tego Regulaminu jest zaprojektowany dla pracowników Spółki, system premiowania, oparty na ocenie przełożonego i powiązany z realizacją celów strategicznych Spółki.

Przyjęty system premiowania zachowuje odpowiednie relacje pomiędzy płacą zasadniczą a wysokością premii, wprowadza obiektywną dystrybucję premii poprzez ocenę rezultatów pracy pracownika oraz określa kryteria oceny.

W Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. opracowano również docelowy schemat organizacyjny i etatyzację do roku 2019.
W efekcie zamierzonych zmian przewiduje się, że docelowo w roku 2019 w Spółce pracować będzie ok. 130 pracowników.
Dla porównania w chwili rozpoczęcia procesu optymalizacji zatrudnienia w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. było zatrudnionych 160 pracowników. W programie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji bierze udział ponad 50 pracowników Spółki, w tym z Działu Wytwarzania 35 pracowników co stanowi 43% stanu zatrudnienia tego Działu.

Planuje się, że zwiększenie wydajności pracy przyniesie Spółce w latach 2015 – 2019 dodatkowe środki finansowe, które zgodnie z ustaleniami ze stroną społeczną zostaną przeznaczone na wdrożenie w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. nowoczesnych systemów automatyzacji produkcji.

Działania podjęte przez Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o. jak również wysiłek i zaangażowanie pracowników Spółki pozwolą na podniesienie potencjału intelektualnego i merytorycznego pracowników, co jest niezaprzeczalną wartością na dynamicznie zmieniającym się rynku w obszarze, którego funkcjonuje Spółka.

 

Zarząd

Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.