logo

18 lipca 2016

Zakończenie I ETAPU inwestycji pn.„Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin”.

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje, że został zakończony I ETAP inwestycji pn.„Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin”. Oddana została do rozruchu instalacja odsiarczania spalin kotłów OP-140 nr 6, OP-140 nr 7, WP-70 nr 5. Rozruch instalacji odsiarczania prowadzony będzie do października 2016 roku. Po tym okresie instalacja odsiarczania będzie przekazana do użytkowania i eksploatacji.

W ramach tego etapu inwestycji zrealizowano m.in.: budowę reaktora IOS o wysokości 31 m, budowę zbiornika sorbentu o pojemności 504 m3, budowę zbiornika PPR (zbiornik do magazynowania produktów poprocesowych) o pojemności magazynowej 480 m3, budowę filtra workowego o wysokości ponad 37 metrów.

Równolegle prowadzone są prace związane z budową instalacji odazotowania spalin kotła OP-140 nr 7 oraz instalacji wspólnych dla odazotowania spalin kotłów OP-140 nr 6, OP-140 nr 7, WP-70 nr 5 takich jak: stacja rozładunku i magazynowania mocznika, taca rozładunkowa mocznika oraz instalacja transportu mocznika do kotłów. Rozruch instalacji odazotowania spalin kotła OP-140 nr 7 zaplanowany jest na II połowę sierpnia br. a przekazanie jej do eksploatacji zaplanowano na 20 października 2016r.

Celem rozpoczętej w 2014 roku inwestycji pn. „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin”, o nakładach przekraczających 130 mln zł. jest dostosowanie kotłów OP-140 nr 6, OP-140 nr 7, WP-70 nr 5 do pracy gwarantującej spełnienie standardów emisyjnych z instalacji energetycznego spalania, w zakresie emisji gazowych SO2, NOX i emisji pyłowej do powietrza obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych.

Realizowana inwestycja jest bardzo nowoczesna i pozwoli Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. na spełnienie restrykcyjnych norm emisyjnych wynikających z dyrektywy IED i niektórych norm projektowanych konkluzji BAT- owskich.

Zainstalowany System ciągłego monitoringu emisji spalin (CEMS) oraz system DCS automatyki procesów odsiarczania spalin będą skutecznym narzędziem podczas eksploatacji zrealizowanych inwestycji.

Inwestycja budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin realizowana jest zgodnie ze szczegółowym harmonogramem a data zakończenia zaplanowana jest na listopad 2017 roku. Stan zaangażowania finansowego na koniec czerwca br. wyniósł ponad 90 mln zł co stanowi około 70% zaplanowanych nakładów inwestycyjnych.

Finansowanie inwestycji możliwe jest dzięki zapewnieniu na właściwym poziomie zewnętrznych źródeł finansowania oraz dzięki współpracy z Energetycznym Towarzystwem Finansowo-Leasingowym Energo-Utech S.A.- spółką z Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. wyspecjalizowaną m.in. w finansowaniu branży energetycznej.

Generalnym wykonawcą prowadzonej inwestycji jest SBB ENERGY S.A. a podwykonawcą w zakresie przygotowania instalacji odsiarczania Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o..