logo

23 marca 2017

Bardzo dobre wyniki Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

Rok 2016 był rokiem dalszego dynamicznego rozwoju Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. a dzięki podjętym działaniom rok ten można w pełni uznać za rok sukcesu. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. należy do notowanej na giełdzie Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Spółka odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe z przychodami na poziomie
155.646 tys. zł oraz zyskiem netto 17.159 tys. zł. Satysfakcjonujący jest również poziom wskaźnika marży na sprzedaży EBIT, który wyniósł 14%. Dla porównania zaznaczyć należy, że przychody ze sprzedaży za 2015 rok wyniosły 139.764 tys.zł a zysk netto za 2015 rok 13.396 tys.zł.

Tak dobre wyniki finansowe Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. osiągnęła dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej. Wzrost ten osiągnięto pomimo faktu, że rok 2016 był trudnym okresem dla całej branży wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze względu na niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne - niskie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym energii. Dodatkowym czynnikiem, zwiększającym koszty działalności operacyjnej było obciążenie kosztów działalności operacyjnej umorzeniem uprawnień do emisji CO2, na wartość 11.250 tys. zł.

W roku 2016 Spółka kontynuowała realizację dużego frontu inwestycyjnego o nakładach przekraczających 150 mln. zł., z czego  najważniejszym przedsięwzięciem jest realizowana nakładem ok. 130 mln zł „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin”, gwarantująca spełnienie standardów emisyjnych w zakresie emisji gazowych SO2, NOX i emisji pyłowej do powietrza, zgodnie z dyrektywą IED oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tzw. konkluzji BAT. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem a jej zakończenie zaplanowano na listopad 2017 roku.

Kolejnym istotnym zadaniem inwestycyjnym Spółki zakończonym w roku 2016 była modernizacja chłodni wentylatorowej, zrealizowana nakładem ok. 4,7 mln zł. Inwestycja ta pozwoliła na zwiększenie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej rocznie o ok. 80 tys. MWh, co oznacza, że zwrot nakładów wyniesie poniżej jednego roku.

Spółka w 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie akumulacji ciepła, który pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej. Realizacja tego projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania na ten cel.

To tylko największe pozycje wśród szeregu wszystkich innych ważnych działań inwestycyjnych objętych Strategią rozwoju Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. na lata 2015-2017, którą zbudowano w oparciu o określenie sposobów reagowania na zmieniające się czynniki makro i mikroekonomiczne.

Wskaźniki środowiskowe i wyzwania determinowane przez rynek ciepła i energii elektrycznej jak również cele ogólnorozwojowe Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. są kluczowymi wyznacznikami wpływającymi na konieczność realizacji strategii rozwoju.

Ważnym elementem funkcjonowania Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. oraz Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. jest poszukiwanie  nowych kierunków rozwoju spójnych z dotychczas prowadzoną działalnością, co przynosi wymierne efekty i stanowi jej istotny potencjał rozwojowy.

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.