logo

08 stycznia 2018

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 518/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 518/2017/NU, pn.:

Doposażenie i modyfikacja układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

Zmianie ulega pkt.4.1 rozdziału 3 „Oferty”, przyjmując następujące brzmienie:

4.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, w Kancelarii (z wyłączeniem sobót) w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 14.00, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10.00 lub na adres email: zakupy@ecb.com.pl .

Oferty lub zmiany ofert wysyłane drogą elektroniczną powinny być wysłane w formie skanu dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dla potrzeb postępowania zachowanie ww. warunków uważa się za zachowanie formy pisemnej przez Oferenta.