logo

25 maja 2018

RODO w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp z o.o.

KLAUZULA  INFORMACYJNA
 

 1. 1.    Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Małobądzkiej 141 (dalej: „ECB”).

 1. 2.    Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzaniem swoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:  

 • z Administratorem:
 1.                                                              Numer telefonu: +48 32 267 97 00
 2.                                                              email: sekretariat.spzoo@ecb.com.pl
 • z Inspektorem Ochrony Danych:
 1.                                               Numer telefonu: +48 32 267 98 88
 2.                                               email: iodo@ecb.com.pl

 

 1. 3.    W jakim zakresie ECB przetwarza moje dane?

ECB przetwarza Twoje dane jedynie w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. Aby zrealizować cel, dla którego przekazujesz swoje dane osobowe, przetwarzać będziemy miedzy innymi: imię i nazwisko, dane adresowe, adres email, numer telefonu, NIP,  PESEL, wizerunek rejestrowany na obszarze Administratora.

 

ECB w celu wykonywania umowy może przetwarzać również przekazane przez drugą stronę dane pracownika odpowiedzialnego za kontakt między stronami. W tym zakresie zobowiązany jesteś poinformować swojego pracownika o takim przekazaniu oraz udostępnić mu niniejszą informację. Dane tego pracownika, które będziemy przetwarzać to między innymi: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, seria i numer dowodu osobistego, wizerunek rejestrowany na obszarze Administratora.

 

 1. 4.    Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z zawartą między nami umową i w celu jej realizacji, przez co należy rozumieć::

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

Aby wykonać zawartą między nami umowę konieczne będzie przetwarzanie Twoich danych lub danych Twoich pracowników.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit f w zakresie dotyczącym Twoich pracowników, uzasadnionym interesem będzie realizacja zawartej między nami umowy.

Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)

Jako przedsiębiorca mamy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw.

Aby  zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ochrona osób i mienia

 

 1. 5.    Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, takim jak profilowanie?

ECB nie będzie przetwarzał Twoich danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie automatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Ponadto Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.

 1. 6.    Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Z uwagi na fakt, że jesteśmy przedsiębiorcą musi spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym Twoje dane mogą przekazywane do:

 1. Organów publicznych w celu realizacji nałożonych na ECB obowiązków prawnych, takich jak Urzędy Skarbowe, itp.
 2. Podmiotów świadczących usługi ochrony zakładu, prawne, doradcze oraz wspierające ECB w celu dochodzenia należnych roszczeń.

Dane Twoich pracowników przekazane nam w celu realizacji umowy (np. w celu kontaktu) nie będą przekazywane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu lub organu publicznego.

 1. 7.    Czy Twoje dane będą/są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie, Twoje dane nigdy nie zostaną przekazane poza obszar Unii Europejskiej.

 1. 8.    Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

W zakresie danych osobowych, które konieczne są do dochodzenia roszczeń będziemy je przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu dane zostaną, w tym zakresie, usunięte bądź poddane anonimizacji.

Dane osobowe Twoich pracowników przekazane będą przez okresu czasu konieczny do prawidłowego wykonania zawartej między nami umowy i dochodzenia roszczeń. Po jej wykonaniu lub po zakończeniu stosunku umownego w inny sposób dane zostaną poddane anonimizacji.

 1. 9.    Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie  przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu realizacji zawartej między nami umowy.

 1. 10.  Jakie są Twoje prawa?

Jako Administrator  Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również korzystać z  prawa do sprzeciwu oraz przenoszenia danych do innego Administratora. Niemniej jednak w przypadku, w którym na ECB obowiązek przetwarzania nakładają przepisy prawa niektóre z powyższych praw może być ograniczone.

W zakresie, w którym udzielasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo wycofanie tej zgody.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twojemu pracownikowi przysługują powyższe prawa w równym stopniu.