logo

Rys historyczny

Historia Elektrociepłowni Będzin sięga roku 1909 w którym Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Hrabia Renard” uzyskało koncesję na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i oświetlenia ulicznego miasta Sosnowca. Po uzyskaniu koncesji Towarzystwo „Hrabia Renard” wybudowało w Sosnowcu małą elektrownię na prąd stały, którą sprzedano w 1911 roku Towarzystwu Akcyjnemu „Sosnowiecka Stacja Elektryczna”.
W roku 1913 rozpoczęto budowę większej elektrowni na terenie gminy Małobądz, o mocy około 10 MW, której pierwszy turbozespół o mocy 5 MW  wraz z dwoma kotłami parowymi uruchomiono w roku 1916. W okresie międzywojennym kontynuowano prace związane z rozwojem i zwiększeniem mocy elektrowni.

W 1922 roku elektrownia weszła w skład koncernu Spółki Akcyjnej „Siła i Światło” w Warszawie przyjmując nazwę „Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąbrowskim", która od 1928 roku rozpoczęła dostawy energii elektrycznej dla Spółki Akcyjnej „Tramwaje Zagłębia Dąbrowskiego”.

W latach 1939 - 1943 Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim S.A. w Będzinie podlegała zarządowi Schlesische Elektrizitatswerke AG z siedziba w Katowicach a od 1943 roku zmieniła się na Energieversorgung Oberschlesien AG z siedziba także w Katowicach pod których zarządem nastąpiła dynamiczna rozbudowa :Zainstalowano turbozespół Skoda o mocy 17,2 W a także kocioł Wiesner o wydajności 50t/h. Powiększony został budynek maszynowni, zbudowano most kolejowy na Przemszy a także komin o wysokości 135 metrów. Należy jednak również zaznaczyć, że od 1943 roku nastąpił okres rabunkowej gospodarki i intensywnej eksploatacji urządzeń wytwórczych w elektrowni.

Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do usuwania zniszczeń i już w 1949 roku Elektrownia w Małobądzu została uznana za jedną z trzech najlepiej działających elektrowni w Polsce, a w 1954 roku za najlepszą.

W latach 60-tych, z uwagi na powstawanie nowych elektrowni o wyższych parametrach technicznych, zapotrzebowanie na wytwarzaną energię ograniczono do pracy podszczytowej, a następnie wyłącznie szczytowej. W celu utrzymania istnienia zakładu rozpoczęto starania o pełne wykorzystanie zainstalowanej mocy cieplnej i zmianę funkcji elektrowni. Dzięki przeprowadzonym pracom zakład rozpoczął przesyłanie energii cieplnej w postaci pary technologicznej dla sąsiadujących fabryk oraz ciepłej wody grzewczej dla ludności. W tym czasie wybudowane zostały na terenie Będzina i Sosnowca liczne magistrale parowe, które stworzyły początek systemu ciepłowniczego na tym terenie. W 1965 roku przyłączenie elektrociepłowni jako Wydziału Wytwarzania do Zakładu Energetycznego w Będzinie spowodowało zmniejszenie jej znaczenia.
Czynnikiem stymulującym rozwój zakładu była Uchwała Rady Ministrów nr 128  z 17.07.1969 roku o rozbudowie Elektrociepłowni „Będzin”. W latach 1970 - 1980 uruchamiano nowe kotły wodne i parowe, turbozespół ciepłowniczy oraz towarzyszące urządzenia. W tym czasie Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego wydzieliły z Zakładu Energetycznego Będzin Elektrociepłownię tworząc Zespół Elektrociepłowni Górnośląskich z siedzibą w Chorzowie.

W latach 1989 -1990 Elektrociepłownia „Będzin” była częścią „Zespołu Elektrociepłowni Katowice”.

Od 1 lipca 1990 roku Elektrociepłownia „Będzin” stała się ponownie samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym.

Z dniem 1 kwietnia 1993 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

W latach 1994 - 1996 w spółce został przeprowadzony I etap restrukturyzacji polegający głównie na wydzieleniu działalności usługowych i pomocniczych realizowanych przez firmę w samodzielne podmioty gospodarcze prawa handlowego. Opracowana przez spółkę koncepcja prywatyzacji uzyskała wstępną akceptację Ministra Przemysłu i Handlu w roku 1996.

W grudniu 1997 roku wraz z wyłonionym w drodze przetargu doradcą prywatyzacyjnym konsorcjum pod kierunkiem Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w Warszawie złożono w Komisji Papierów Wartościowych prospekt emisyjny. W styczniu 1998 roku projekt prywatyzacji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zaakceptowała Rada Ministrów RP,a 8 grudnia 1998 roku Spółka zadebiutowała na rynku wolnym GPW w Warszawie jako pierwsza spółka z branży elektroenergetycznej.

W październiku 1999 roku Minister Skarbu Państwa ogłosił publiczne zaproszenie do rokowań na zakup większościowego pakietu akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w wyniku którego 21 lipca 2000 roku niemiecka firma MEAG nabyła 52,5% akcji Spółki.

W roku 2001 firma MEAG zwiększyła swój udział w kapitale akcyjnym EC „Będzin” do 69,56% akcji. W sierpniu 2002 envia Mitteldeutsche Energie AG stała się następcą prawnym firmy MEAG i tym samym głównym udziałowcem Spółki.

W dniu 5 listopada 2013 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. otrzymał zawiadomienie od envia Mitteldeutsche Energie AG z siedzibą w Chemnitz o zmianie bezpośredniego i pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Zawiadomieniem, w dniu 4 listopada 2013 roku uległ zmianie bezpośredni i pośredni udział enviaM w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku wniesienia przez enviaM do enviaM Holding ECB Sp. z o.o. jednoosobowej Spółki zależnej 2.075.322 akcji Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym enviaM Holding ECB Sp. z o.o.
W związku z powyższym od dnia 04 listopada 2013roku inwestorem strategicznym Elektrociepłowni „Będzin" S.A. została enviaM Holding ECB Sp. z o.o., która objęła 65,90 % akcji.

W dniu 10 lutego 2014 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. otrzymał od głównego akcjonariusza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zawiadomienie o objęciu przez Energoutech 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 2 075 322 akcji dających prawo do 2 075 322 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A., co stanowi 65,9 % kapitału Zakładowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.”

W dniu 13 marca 2014 roku od akcjonariuszy pośrednich: Energoutech 2 Sp. z o.o., PU UTECH Sp. z o.o. oraz od głównego akcjonariusza – Energoutech 3 Sp. z o.o. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o ogłoszeniu wezwania na sprzedaż 3150 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Wzywających o zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna oraz nabyciu przez Nabywającego - Energoutech 3 Sp. z o.o. 3150 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

W wyniku nabycia akcji objętych wezwaniem Energoutech 3 Sp. z o.o. posiada 2 078 472 głosów na Walnym Zgromadzeniu odpowiadających 2 078 472 akcjom stanowiącym 66% kapitału Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

08 kwietnia 2014 roku

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000504084 wpisana została nowoutworzona Spółka pod firmą Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. Spółka powstała w związku z realizacją programu inwestycyjnego m.in. dostosowującego Elektrociepłownię „Będzin” S.A. do wymogów ochrony środowiska od 1-szego stycznia 2016 r. zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych( zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

04 sierpnia 2014 roku
W dniu 4 sierpnia 2014 r. w oparciu o zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., Elektrociepłownia „Będzin" S.A. zawarła ze Spółką Elektrociepłownia Będzin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę przeniesienia prawa własności przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ze skutkiem na dzień 4 sierpnia 2014 roku, na podstawie której Elektrociepłownia „Będzin" S.A. przeniosła na rzecz Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego własność przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

W skład przeniesionego Przedsiębiorstwa wszedł każdy składnik materialny i niematerialny, w tym wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych i innych umów, których stroną jest spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A., o ile strony nie postanowiły odmiennie.

Elektrociepłownia „Będzin" S.A. w dniu 4 sierpnia 2014 r. złożyła oświadczenie o objęciu 768 200 (siedmiuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu) Nowych Udziałów o łącznej wartości 76 820 000,00 zł (siedemdziesięciu sześciu milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy zł), które zostały pokryte wkładem niepieniężnym (Aportem) w postaci Przedsiębiorstwa.

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystywania Przedsiębiorstwa.

Elektrociepłownia dawniej

Elektrociepłownia obecnie