Dotacje
logo

Projekty unijne

fundusze europejskie program regionalny


W roku 2017 Spółka przystąpiła do realizacji projektu pn. Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym zaplanowano realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych i jest realizowany przy współpracy z Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu i uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka, Działanie: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, nr naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań i prac rozwojowych rezultatem których będzie innowacyjna instalacja technologiczna elektrociepłowni zintegrowana z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła oraz układem zarządzania sprowadzonym do poziomu równań, umożliwiających maksymalizację lub minimalizację jednej z przyjętych funkcji celu poprzez dynamiczne wykorzystanie zjawiska akumulacji ciepła, prowadząc tym samym do okresowego zwiększenia produkcji energii elektrycznej bez konieczności posiadania dodatkowego źródła ciepła oraz generowania nieuzasadnionych strat ciepła w systemie ciepłowniczym.

Innowacyjność projektu polega na opracowaniu całkowicie nowatorskiej koncepcji konstrukcji układu technologicznego rozbudowanego o układ akumulacji ciepła pozwalającego realizować bardzo elastyczny i efektywny ekonomicznie program produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej w przedsiębiorstwie. Projekt wykorzystuje w praktyce technicznej, po raz pierwszy w Polsce, zjawisko akumulacji ciepła różnych czynników termodynamicznych oraz towarzyszących im zjawisk fizykochemicznych, dzięki którym możliwe jest znaczne zwiększenie pojemności cieplnej w ściśle określonym zakresie temperatur

Nowością uzyskanych rezultatów projektu będzie również informacja o możliwości konfigurowania współpracy kilku akumulatorów pracujących na różnym poziomie temperatur i z różną gęstością akumulacji w elektrociepłowni wyposażonej w turbiny parowe kondensacyjne przeciwprężne. Nowością uzyskanych rezultatów projektu będą również opracowane modele matematyczne opisujące procesy cieplno-przepływowe w analizowanych układach technologicznych rozbudowane o część do prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych, dzięki którym możliwe będzie wykonanie badań symulacyjnych pozwalających na optymalizację układu oraz prognozowanie przyszłych efektów technicznych i ekonomicznych. W konsekwencji zostanie opracowana metodologia optymalizowania konfiguracji oraz parametryzacji jakościowo-ilościowej pod kątem minimalizowaniu kosztów eksploatacji przy produkcji energii.

Dzięki realizacji projektu będzie możliwe precyzyjne sterowanie produkcją i dostawą energii elektrycznej w innym okresie czasu niż oczekuje tego rynek odbiorców ciepła, tj. dostosowanie bieżącej produkcji i dostawy energii do zmieniających się dynamicznie potrzeb, dokładniej niż ma to miejsce dotychczas w systemach EC.

Najważniejsze korzyści z realizacji projektu:

  • zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej w stosunku do energii cieplnej,
  • zwiększenie elastyczności produkcji energii elektrycznej w stosunku do obecnego rozwiązania bez zwiększenia zużycia energii pierwotnej,
  • poprawa właściwości regulacyjnych produkcji energii elektrycznej wynikających z aktualnych potrzeb systemu elektroenergetycznego


Wartość projektu planowana jest na ok. 3 107 607,92 PLN

Kwota dofinansowania wynosi: 1 890 308,64 PLN.