logo

Inwestycje proekologiczne

Mając na uwadze ochronę powietrza atmosferycznego na każdym kotle energetycznym zabudowane są elektrofiltry o wysokiej sprawności. Sprawność tych urządzeń jest systematycznie sprawdzana, poprzez przeprowadzanie pomiarów emisji pyłowej każdego z urządzeń.Dodatkowo na każdym z kotłów zamontowano instalacje pozwalające na redukcję tlenków azotu emitowanych do atmosfery.

Na wspólnym emitorze, do którego doprowadzane są spaliny z wszystkich kotłów, zainstalowany jest układ ciągłego monitoringu spalin. Urządzenie to pozwala między innymi na całodobowe kontrolowanie ilości oraz jakości emitowanych gazów odlotowych.W roku 2004 został zabudowany ekran dźwiękochłonny obniżający poziom hałasu emitowanego przez urządzenia kotłowni i maszynowni w kierunku sąsiadującej szkoły. W 2008 roku wykonano inwestycję mającą na celu umożliwienie współspalania biomasy. Pozwala to na prowadzenie procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła przy zmniejszonej emisji CO2 do atmosfery.