logo

Strategia i rozwój

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. jako znaczący i odpowiedzialny lokalny wytwórca ciepła na rynku ciepłowniczym Zagłębia Dąbrowskiego jest świadoma ciążącego na Spółce obowiązku zapewnienia pewnej, ekologicznej produkcji taniego ciepła dla mieszkańców gminy Sosnowiec, Czeladź i Będzin w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.
W związku z powyższym Spółka Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.  przygotowała projekt programu inwestycyjnego, którego przedmiotem będzie poprawa efektywności produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz dostosowanie urządzeń wytwórczych produkujących ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola ) tzw. Dyrektywy IED, która wprowadza nowe standardy emisji w zakresie SOx, NOx i pyłu dla źródeł istniejących, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku oraz Przejściowego Planu Krajowego, który wynika z art. 32 Dyrektywy IED.
Projekt zakłada budowę instalacji odsiarczania spalin oraz budowę instalacji odazotowania spalin, które pozwolą na funkcjonowanie Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. przy dotrzymaniu emisji SOx w spalinach poniżej 130 mg/Nm3 , pyłu poniżej 15 mg/Nm3 oraz NOx w spalinach poniżej 180 mg/Nm3.
Cykl realizacyjny projektu przewiduje realizację inwestycji w powyższym zakresie w latach 2014 – 2017.